1280px-Temple_at_Somnathpur – Mysuru Dasara 2019

Attachment: 1280px-Temple_at_Somnathpur