ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಪೆರೇಡ್ | Mysuru Dasara 2019

ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಪೆರೇಡ್

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು..