ಮೈಸೂರು ಸಮೀಪದ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

ಕೊಡಗು

ಹಾಸನ

ಮಂಡ್ಯ

ಚಾಮರಾಜನಗರ