Yuva Dasara

22ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
8:00 – 10:00 ಗಂಟೆಗೆ : ಪಲಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್

23ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
ಸಂಜೆ 8:00 – 10:00 ಗಂಟೆಗೆ : ನಕಾಶ್ ಅಜಿಜ್

24ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
ಸಂಜೆ 8:00 – 10:00 ಗಂಟೆಗೆ : ಕೊಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ

25ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
ಸಂಜೆ 8:00 – 10:00 ಗಂಟೆಗೆ : ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ

26ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
8:00 – 10:00 ಗಂಟೆಗೆ : ಬಾಲಿವುಡ್ ಯೂಥ್

27ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
ಸಂಜೆ 8:00 – 10:00 ಗಂಟೆಗೆ : ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಟೂರ್ ಬಸ್

28ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
ಸಂಜೆ 8:00 – 10:00 ಗಂಟೆಗೆ : ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್

29ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
ಸಂಜೆ 8:00 – 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ್